Roadmap

Door de IT-strategie te concretiseren in een roadmap, houdt u  houdt overzicht in de samenhang, voortgang, kosten en mijlpalen van de verschillende projecten. Belangrijke go/no go momenten worden zichtbaar en (financiële) verrassingen worden voorkomen. Daarnaast kan ik u helpen om te zorgen dat de benodigde sturing, verantwoordelijkheden en organisatie op tijd en adequaat zijn ingericht voor de toekomstige informatievoorziening. 


portfoliomanagement

Portfoliomanagement

 Door middel van integraal portfoliomanagement kunt u de  overgang van de huidige naar de gewenste situatie voor diverse aandachtsgebieden (zoals applicaties, infrastructuur, processen) efficiënt sturen. Per component breng ik met u de strategische, functionele en financiële waarde in kaart en kunnen we de plannen, in samenhang, voor aanschaf en/of uitfasering in de tijd uitzetten.IT governance

 Door het zorgvuldig beoordelen en zo nodig herinrichten van verantwoordelijkheden en besluitvorming van de informatievoorziening help ik u controle te houden over uw informatievoorziening. Rollen, besluitvormingsorganen, IT-besturingsprocessen en organisatie worden voorbereid op de toekomstige operatie en te voldoen aan de regelgeving.

IT Governance


Sourcing strategie

Sourcing Strategie

 Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het belangrijk om regelmatig te beoordelen hoe het beheer is ingericht, en hoe dit nu en in de toekomst het best kan worden ingericht. Door naast naar kosten ook nadrukkelijk naar cultuur, volwassenheid van de organisatie, security en strategische belangen te kijken help ik u afgewogen keuzes te maken in uw sourcingstrategie.

 informatiebeveiliging

Middels het inrichten van adequate informatiebeveiliging en privacy help ik u om op een gecontroleerde manier de bedrijfscontinuïteit te garanderen. De huidige en toekomstige inrichting worden kritisch beoordeeld op bedrijfsrisico’s en wettelijke verplichtingen. Middels een nulmeting worden doelstellingen en gaps in kaart gebracht en maak ik verbetervoorstellen voor de korte en lange termijn.

Informatiebeveiliging